Zásady ochrany osobných údajov

GDPR / Ochrana osobných údajov

Spoločnosť dronebotix s.r.o. dbá na bezpečnú prevádzku svojich dronov a ešte o to viac na ochranu osobných údajov svojich zamestnancov, klientov, dodávateľov, potenciálnych obchodných partnerov a ďalších dotknutých osôb, ktorú zabezpečuje v súlade s požiadavkami GDPR (General Data Protection Regulation) a právnymi predpismi SR:

 • GDPR – od 25.5.2018 účinné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj len „Nariadenie EÚ“ alebo „GDPR“), ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • Zákon č.18/2018 z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon OÚ“) – okrem §2, §5, druhej a tretej časti Zákona (podľa §3 ods.2: Pôsobnosť zákona). Účinný od 25.5.2018.
 • Ostatné právne predpisy a nariadenia SR a EÚ.

Naše identifikačné údaje:

Názov prevádzkovateľa: dronebotix s.r.o.
Sídlo: Framborská 58, 010 01 Žilina, SR
Prevádzka: Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 36 407 275
IČO DPH: SK2020107540
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 15586/L
Kontaktná mailová adresa pre GDPR: dronebotix@gmail.com

Okruh dotknutých osôb:

V súvislosti s poskytovaním našich služieb, na našej webovej stránke www.dronebotix.sk, okruh dotknutých osôb tvoria:

 • kontaktné osoby z nášho kontaktného formulára;
 • existujúci zákazníci, dodávatelia a obchodní partneri dronebotix;
 • potenciálni obchodní partneri a záujemcovia o naše služby;
 • potenciálne zaznamenané osoby našimi dronmi pri snímaní terénu, budov, objektov;

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané v interných systémoch dronebotix-u poučenými zamestnancami a nie sú poskytované žiadnym tretím osobám, ani sa neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín a medzinárodných organizácií, nevyužíva sa ani automatizované rozhodovanie, ani profilovanie dotknutých osôb.

Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb môžu byť výlučne len kompetentní zamestnanci spoločnosti dronebotix a ďalej len verejná správa, resp. orgány verejnej moci.

Osobné údaje sa spracúvajú výlučne na tieto účely:

I. Vybavenie správy v kontaktnom formulári

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na tento účel je oprávneným záujmom(1) prevádzkovateľa pre trvalú udržateľnosť na trhu a rozvoj, t.j. oprávnene slúži predovšetkým na:

 • komunikáciu s verejnosťou, zasielanie a poskytovanie informácií, odpovedí;
 • získavanie obchodných príležitostí, prijatie a reakcia na dopyt potenciálnych klientov;
 • potenciálne získavanie ľudského kapitálu, uchádzačov o pracovné miesto;
 • iné odpovede pre zadávateľov správy podľa jej predmetu;

Pre tento účel sa spracúvajú výlučne bežné osobné údaje ako napr.:

 • meno, priezvisko, titul, telefonický kontakt, e-mailová adresa, IP adresa;
 • príp. iné osobné údaje, ktoré dotknutá osoba sama poskytla v správe formulára;

Spracúvanie sa vykonáva len po dobu nevyhnutnú na vybavenie správy zadávateľa a po jej vybavení sa osobné údaje zadávateľa, dotknutej osoby, do 1 mesiaca vymazávajú.

V prípade, že by dotknutá osoba nesúhlasila so spracovaním osobných údajov na vyššie uvedený účel, nie je možné jej správu zaznamenať v kontaktnom formulári a následne vybaviť.

Dotknutá osoba môže v tomto prípade pre kombináciu s dronebotix využiť aj telefonický kontakt: +421 910 911 467, alebo e-mailový klient: dronebotix@gmail.com

II. Riadenie obchodných vzťahov a efektívna komunikácia so zákazníkmi, dodávateľmi a obchodnými partnermi:

Spracúvanie osobných údajov existujúcich i potenciálnych zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov sa na tento účel vykonáva na základe plnenia zmluvy, zákonnej požiadavky(2)   a oprávnených záujmov(1)    prevádzkovateľa, t.j.:

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou, alebo na plnenie žiadosti dotknutej osoby o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy, a na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na efektívnu komunikáciu a riadenie obchodných vzťahov.

Pre tento účel sa spracúvajú tento okruh bežných osobných údajov:

 • meno, priezvisko, titul, telefonický kontakt, e-mailová adresa, IP adresa;
 • iné osobné údaje vyplývajúce zo zákonnej povinnosti pre plnenie zmlúv a záväzkov;
 • e-mailová komunikácia s dotknutou osobou,
 • príp. ďalšie osobné údaje, ktoré dotknutá osoba sama poskytla

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva počas platnosti zmluvného vzťahu, trvania obchodného záväzku, a po jeho ukončení sa osobné údaje ďalej uchovávajú po dobu maximálne 5 rokov. Následne sa uchovávajú len nevyhnutné osobné údaje vyplývajúce zo zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje 10 rokov na uchovávanie účtovných záznamov.

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu plnenia obchodných zmlúv a záväzkov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je preto povinná poskytnúť osobné údaje na tento účel, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

III. Audiovizuálne a vizuálne záznamy:

Dronebotix svojim zákazníkom využitím špičkových technológií, profesionálnych dronov, ponúka odborné služby pre:

 • Vizuálne a termografické inšpekcie
 • Fotogrametrické merania
 • Mapovanie
 • 3D modelovanie

Pri vykonávaní týchto činností môže dôjsť k neúmyselnému zaznamenaniu obrazovej podobizne okoloidúcich osôb – vytváraniu audiovizuálnych a vizuálnych záznamov osôb (t.j. fotografie a video). V prípade, že by mohla byť takto zaznamená osoba identifikovaná, bude zo záznamov nenávratne vymazaná pomocou SW nástrojov a aplikácií hneď pri prvom spracúvaní týchto záznamov, najneskôr do 7 pracovných dní od vytvorenia záznamu. Ďalšie spracúvanie osobných údajov po tomto výmaze už nie je možné.

Avšak v prípade, že sa jedná o špeciálnu objednávku zákazníka na vyhotovovanie týchto záznamov z verejných, firemných alebo súkromných podujatí, môže dronebotix takéto osobné údaje zaznamenávať len za splnenia týchto podmienok:

 1. Ak sa jedná o verejné podujatie, prevádzkovateľ podujatia zabezpečí patričné informovanie účastníkov podujatia o vytváraní a spracúvaní takýchto audiovizuálnych a/alebo vizuálnych záznamoch z podujatia, o ich účele spracúvania a ďalších obligatórnych náležitostiach podľa GDPR.
 2. Ak sa jedná o firemné podujatie, prevádzkovateľ podujatia zvolí adekvátny postup pre zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb. Dronebotix môže takéto podujatie zaznamenávať len na základe:
  1. výslovného súhlasu(3) dotknutých osôb – účastníkov podujatia, alebo
  2. na základe splnenia informačnej povinnosti prevádzkovateľa podujatia – t.j. prevádzkovateľ podujatia vopred jasne a primerane informuje účastníkov podujatia o vytváraní a spracúvaní audiovizuálnych a/alebo vizuálnych záznamoch z podujatia, o ich účele spracúvania a ďalších obligatórnych náležitostiach v súlade s GDPR.
 3. Ak sa jedná o súkromné podujatie, dronebotix môže takéto podujatie zaznamenávať len na základe výslovného súhlasu dotknutých osôb – účastníkov podujatia.

IV. Marketingové aktivity:

Pre budovanie a vytváranie nových obchodných príležitostí, trvalý rozvoj a  udržateľnosť na trhu sú marketingové aktivít v súčasnosti bežné, ba priam nevyhnutné.

Na tento účel dronebotix spracúva osobné údaje svojich existujúcich i potenciálnych zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov na základe oprávneného záujmu(4).

Spracúvanie osobných údajov ďalších dotknutých osôb sa v dronebotix vykonáva len na základe udeleného súhlasu (3) dotknutej osoby.

Marketingové aktivity pritom predstavujú príležitostné zaslanie:

 • newsletterov:
  napr. zaslanie novej ponuky a materiálov o produktoch, riešeniach, službách a pod.
 • oznámení:
  napr. dôležité informácie, významné udalosti, a pod.
 • marketingových predmetov:
  napr. novoročné e-pohľadnice, marketingové prezenty, a pod.

Pri týchto činnostiach spracúvame výlučne len bežné osobné údaje:

 • meno, priezvisko, titul, telefonický kontakt, e-mailová adresa, IP adresa
 • mailová komunikácia s dotknutou osobou
 • príp. iné osobné údaje, ktoré dotknutá osoba sama poskytla

Osobné údaje dotknutej osoby (potenciálny obchodný partner / zákazník / dodávateľ) sa spracúvajú počas zmluvného vzťahu, trvania obchodného záväzku, a po jeho ukončení maximálne po dobu 5 rokov. Tieto dotknuté osoby majú právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na marketingové účely. Prevádzkovateľ v takom prípade námietku akceptuje a spracúvanie osobných údajov na marketingové aktivity nebude ďalej voči dotknutej osobe vykonávať.

V prípade, že dotknutá osoba (ďalšia dotknutá osoba) udelila svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely, jej osobné údaje sa budú spracúvať výlučne po dobu platnosti udeleného súhlasu. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Prevádzkovateľ v takom prípade odvolanie akceptuje a spracúvanie osobných údajov na marketingové aktivity sa ďalej nebude vykonávať.

Práva dotknutých osôb:

Dotknutá osoba má pri vyššie uvedených účeloch spracúvania osobných údajov nasledovné práva

 • Právo na prístup k osobným údajom;
 • Právo na opravu;
 • Právo na vymazanie;
 • Právo na obmedzenie spracúvania;
 • Právo namietať;
 • Právo odvolať súhlas;
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, Úradu na ochranu osobných údajov SR;
 • Právo podať návrh dozornému orgánu na začatie konania o ochrane osobných údajov;

Svoje práva môže dotknutá osoba kedykoľvek uplatniť zaslaním písomnej žiadosti na adresu spoločnosti dronebotix s.r.o., alebo na e-mailovú adresu: dronebotix@gmail.com

Poznámka

Právo namietať je možné uplatniť len pokiaľ sa osobné údaje spracúvajú na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.
Právo odvolať súhlas je možné uplatniť len pokiaľ sa osobné údaje spracúvajú na základe udeleného súhlasu dotknutej osoby.

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Pre bezpečnosť osobných údajov prijala spoločnosť dronebotix primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré predstavujú v stručnosti najmä:

  1. zabezpečenie objektu a priestorov spoločnosti dronebotix;
  2. vhodnú organizáciu pracovného priestoru a umiestnenie zobrazovacích jednotiek;
  3. zabezpečenie fyzických nosičov osobných údajov a bezpečná archivácia;
  4. používanie legálneho a prevádzkovateľom schváleného softvéru;
  5. ochranu vonkajšieho a vnútorného prostredia informačného systému;
  6. priebežnú aktualizáciu operačných systémov a programového aplikačného vybavenia;
  7. zálohovanie osobných údajov;
  8. bezpečnú likvidáciu a vymazávanie osobných údajov;
  9. riadenie prístupu oprávnených osôb do objektu a priestorov spol. dronebotix;
  10. riadenie a ochranu prístupu oprávnených osôb do informačného systému;
  11. poučenie oprávnených osôb k spracúvaniu osobných údajov;
  12. postupy pre bezpečnosť a kontrolu ochrany osobných údajov;
  13. postupy v prípade bezpečnostného incidentu;

… a ďalšie technické, organizačné a personálne opatrenia;

Zároveň pri spracúvaní osobných údajov dronebotix nevyužíva žiadne cloudové služby, iba bežné nástroje balíka Microsoft Office a hlavne profesionálne nástroje na spracúvanie audiovizuálnych a vizuálnych záznamov.

Držíme sa zásad bezpečného spracúvania osobných údajov, kde kľúčovými slovami sú:

Zákonnosť; Spravodlivosť; Transparentnosť; Konkrétnosť; Primeranosť; Obmedzenie účelu; Správnosť; Minimalizácia údajov; Minimalizácia uchovávania; Integrita; Dôvernosť; Zodpovednosť;

Používanie súborov Cookies:

Pre zlepšenie Vašej kvality prehliadania stránok www.dronebotix.sk využívame malé dátové súbory nazývané cookies, ktoré umiestňujeme do Vášho zariadenia (počítača, mobilu,..) pri návšteve našej internetovej stránky.

Cookies napomáhajú pamätať si Vaše aktivity a preferencie po určitú dobu, aby ste ich nemuseli znovu ukladať, keď sa na stránky vrátite alebo prechádzate zo stránky na stránku. Informácie sú využívané pre účely optimalizácie poskytovaných služieb prostredníctvom týchto webových stránok, vrátane podstránok a odkazov.

To znamená, že využívame cookies:

 1. pre identifikáciu zariadenia užívateľa a optimalizáciu stránky
 2. k poskytovaniu individualizovaných služieb podľa Vašich nastavení

Skontrolovať nastavenia alebo zablokovať používanie cookies môžete jednoducho vo svojom internetovom prehliadači.

Pokiaľ však zablokujete všetky cookies, je možné, že niektoré vybrané služby budú obmedzené, alebo čiastočne nefunkčné. Obmedzenie cookies však nemá vplyv na celkovú technickú funkčnosť stránky.

Viac o cookies a ich nastavení uvádzame na našej stránke: www.dronebotix.sk/cookies.

Ak máte akékoľvek otázky

nebojte sa pýtať, radi Vám zodpovieme.
Môžete nás kontaktovať tu, alebo e-mailovou správou na dronebotix@gmail.com

(1) Podľa Nariadenia EÚ čl. 6 ods.1 písm. f)
(2) Podľa Nariadenia EÚ čl. 6 ods.1 písm. b) a písm. c)
(3) Podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ
(4) Podľa Nariadenia EÚ čl. 6 ods.1 písm. f) a Preambuly Nariadenia EÚ – bodu 47:
Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu možno považovať za oprávnený záujem ak nad oprávneným záujmom neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, pričom sa zohľadnia primerané očakávania dotknutých osôb na základe ich vzťahu k prevádzkovateľovi – napr. v postavení klienta alebo v jeho službách.